Vladimír Tomšík v týdeníku Euro

15. listopadu 2011

Viceguvernér ČNB a vedoucí ústavu ekonomie na NEWTON College prof. PhDr. Ing. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D., Ph.D. hovoří o postoji ČNB k finanční regulaci v EU.


Centrální banka se pouští do stále ostřejší kritiky unijních nařízení, která mají sešněrovat bankovní sektor. Viceguvernér se ohradil jak proti návrhům, které se právě projednávají v evropských in­stitucích, tak proti budoucím plánům na další regulaci. „Místo přesného definování a pojme­nování příčin krize se vytváří zdání, že nadná­rodní forma dohledu a regulace ,všeho a všech' je zárukou proti opakování krize v budoucnu," řekl Tomšík.

 

Součástí plánů na další regulaci je i takzva­ný Evropský rámec pro krizové řízení.

Hlavním cílem tohoto rámce má být za­jištění stability finančního trhu v Evropské unii. Spočívá v možnosti omezení pravomocí národního regulátora a jejich přesunu na regu­látora té země, kde má finanční instituce ma­teřskou společnost. Pokud by například ČNB zakázala České spořitelně, aby poslala ma­teřské společnosti Erste do Rakouska pení­ze, mohl by se dle návrhu do situace vložit ra­kouský regulátor a zákaz ČNB „přehlasovat".

„ČNB je zásadně proti umožnění převodu aktiv v rámci finančních skupin bez souhlasu obou regulátorů a proti možnosti zvrátit toto rozhodnutí prostřednictvím mediace ze stra­ny evropského orgánu dohledu," zdůraznil Tomšík.

 

Součástí Evropského rámce pro krizové říze­ní jsou i povinné fondy pro řešení krizí či spo­lečné postupy pro krizové řízení na finan­čním trhu,         s čímž ČNB zásadně nesouhlasí. Stejný názor má i na další omezování pravo­mocí národních orgánů dohledu a přesunu pravomocí směrem k zahraničním orgánům dohledu, což je rovněž součástí souboru re­gulace. „ČNB se obává pokračující snahy ev­ropských institucí o další přesun pravomocí z národních orgánů dohledu na ,evropské' re­gulátory bez současného přesunu odpovědnos­tí za důsledky pňjímaných rozhodnutí," varo­val Tomšík.

 

Více v článku “Dohled nad všemi a nad vším“ v týdeníku EURO.

 

 

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email