Individuální výuka s praxí u významné osobnosti z oboru studia

III. pilíř vzdělávání na NEWTON College.

Individuální výuka s praxí je forma individuálního studijního a praktického vedení jednotlivce či malé skupinky vybraných uchazečů významnou osobností z oboru studia. Tato výuka je bezplatná a je určená pro mimořádně nadané studenty. Momentálně Vám nabízíme zažít tuto exkluzivní formu výuky u viceguvernéra ČNB a vedoucího Ústavu ekonomie na NEWTON College prof. Ing. PhDr. Ing. Vladimíra Tomšíka, Ph.D., Ph.D.

 

Individuální studijní program profesora Tomšíka: Finanční trhy a bankovnictví

Základní charakteristiky individuálního studijního programu Finanční trhy a bankovnictví:

 • Důraz je kladen na profesní zaměření studenta a osvojení dovedností z prostředí finančních trhů a bankovnictví;
 • Je vytvořeno patronství ve vztahu k publikační činnosti a kariéře;
 • Jsou realizovány stáže, praxe a konzultace pro navazující studium.

 

Profil absolventa:

Absolventi budou disponovat nejenom znalostmi z oboru měnové politiky, bankovnictví, centrálního bankovnictví a finančních trhů, ale budou mít i praktické dovednosti spočívajícími ve schopnosti realizovat správná investiční rozhodnutí v měnové politice, bankovnictví a financích (zejména v podmínkách české ekonomiky a českého finančního trhu).

 

Požadavky na uchazeče o individuální studijní program:

 • Zvládnuté znalosti z ekonomických kurzů (zejména makroekonomie a hospodářská politika);
 • Nastudování seznamu literatury (viz. níže);
 • Uchazeč musí být student NEWTON College (PFS/KFS, Bc./Mgr.)

 

Jak se ucházet se o individuální studijní program:

 • Na základě nastudování seznamu literatury napsat analyticko-konfrontační esej na téma bankovnictví, finance, ekonomika. Uchazeč v ní musí ukázat i to, co již v daném tématu podnikl a kam by se v něm chtěl pomocí prof. Tomšíka posunout.
 • Esej odeslat na e-mail prof. Tomšíka (viz. intranet)

 

Témata, ve kterých bude probíhat získávání praktických dovedností

 • Analýza transmisních mechanismů a nástrojů centrální banky – odlišení měnového, úrokového, kurzového transmisního mechanismu a jejich interakce, vliv centrální banky na vývoj úvěrů, výnosová křivka a její souvislost s měnovou politikou;
 • Praxe měnových krizí ve světě a měnová krize v ČR – nerovnováhy platební bilance, indikátory měnových krizí a jejich aplikace na českou ekonomiku, algoritmus průběhu měnové krize, chování spekulantů a obrana centrální banky;
 • Praxe cílování inflace – aktuální problémy měnové politiky založené na cílování inflace, otázka transparence měnové politiky a přímého ovlivňování ekonomických očekávání subjektů;
 • Praxe mixu měnové a fiskální politiky – reakční funkce centrální banky a vlády, vnitřní a vnější rovnováha, účinnost měnové a fiskální politiky;
 • Regulační funkce centrálních bank – praxe regulace bankovního sektoru, přístupy související s regulací bank a dalších subjektů finančního trhu, kapitálová přiměřenost, konkrétní aplikace Basel III;
 • Praxe měnové unie – teorie optimálních měnových oblastí, přínosy a náklady členství v měnové unii, asymetrické šoky, nominální a reálné úrokové míry v měnové unii, míry inflace a konvergenční procesy uvnitř měnových unií, problémy fiskální politiky v měnových uniích, implikace pro ČR;
 • Finanční trhy – struktura a možnosti finančních trhu, jejich regulace a dohlížení, postupy při licencování a sankcionování;
 • Bankovnictví – struktura bankovního sektoru, celosvětová regulace bankovnictví (Basel III), evropská regulace bankovnictví (CRD IV).

 

Konkrétní aplikace diskutovaných témat

 • Posluchači nahlédnou do „kuchyně“ měnové politiky ČNB a osvojí si praktickou realizaci této politiky. Tím se naučí rozumět a odhadovat budoucí kroky ČNB a přizpůsobit tomu své chování a také svůj byznys.
 • Pro úspěšné podnikání v české ekonomice je nutné odhadovat budoucí vývoj nejen českého hospodářství, ale i vývoj v zahraničí. Avšak ani to nestačí. Je totiž zároveň nutné odhadovat i reakci hlavních tvůrců domácí hospodářské politiky, tj. vývoj měnové a fiskální politiky v ČR. V rámci III. pilíře si posluchači osvojí nejenom základní zdroje prognóz v zahraničí, ale i domácích pracovišť, tj. ČNB a Ministerstva financí ČR. Zároveň si osvojí chování tvůrců těchto prognóz tak, aby správně odhadovali budoucí kroky ČNB a vlády.
 • Každý z nás spravuje nějaká aktiva – buď firemní či své vlastní úspory. Absolvování tohoto III. pilíře umožní každému posluchači porozumět krokům při správě aktiv a minimalizovat tak možné ztráty při finanční krizi.
 • Představitelé dohledu nad finančním trhem by neměli být „posly špatných zpráv a nešířit paniku“. Jak ale skutečně poznat, že „nelžou“ a že ta která instituce je opravdu zdravá a neznamená riziko pro moje úspory a můj konkrétní byznys? To si budou moci posluchači kurzu sami konkrétně osvojit na konkrétních číslech a postupech dohledu ČNB.
 • Závěrem si absolvent III. pilíře osvojí prvky správného investování nejenom v českém prostředí, ale i v mezinárodním prostředí z pohledu existence mezinárodního právního prostředí a institucí.

 

Doporučená literatura

MANDEL, M., TOMŠÍK, V.: Monetární ekonomie v malé otevřené ekonomice. Praha:

Management Press, 2008.

MUSÍLEK, P.: Finanční trhy a investiční bankovnictví. Praha: ETC Publishing, 1999.

REVENDA, Z., MANDEL, M., KODERA, J.: Peněžní ekonomie a bankovnictví. Praha:

Management Press, 1998.

REVENDA, Z.: Centrální bankovnictví. Praha: Management Press, 2001.

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email