Školné a financování studia

Chcete vědět, jak vyzrát na školné?

Školné pro bakalářské obory v prezenční formě studia:

Uvedené ceny jsou vždy za akademický rok (2 semestry).

 

Bakalářské obory NEWTON Standard:

 • Globální podnikání a management - 49.000 Kč
 • Global Business and Management - 119.000 Kč (v anglickém jazyce)
 • Psychologie pro manažery - 55.000 Kč
 • Marketing a Brand management - 55.000 Kč
 • Management cestovního ruchu - 49.000 Kč
 • Management lidských zdrojů - 49.000 Kč
 • Mediální management - 49.000 Kč

 

Bakalářské obory NEWTON Premium:

 • Brand Management - 85.000 Kč
 • Digitální marketing  - 85.000 Kč
 • Mediální management - 85.000 Kč

 

Magisterské obory:

 • Management lidských zdrojů - 59 000 Kč
 • Mezinárodní management - 59 000 Kč

 

Manažerský program MBA:

 

Úhrada školného

Školné za 1. rok studia je splatné do 14 dnů od podpisu smlouvy. Školné za další roky studia je splatné vždy nejpozději k 31. 7. daného kalendářního
roku, v němž příslušný akademický rok začíná. Školné může být uhrazeno jednorázově nebo rozděleno do dvou rovnoměrných splátek, přičemž první splátka je splatná do 31. 7. toho kalendářního roku, v němž příslušný akademický rok začíná, a druhá splátka do 31. 1. kalendářního roku následujícího (tj. kalendářního roku, v němž příslušný akademický rok končí).

 

Další možností je zažádat si o splátkový kalendář, díky kterému si školné můžete rozdělit na 4 části (1. splátka do 31. 7., 2. splátka do 31. 10., 3. splátka do 30. 1. a 4. splátka 30. 4.. Žádost o splátkový kalendář je zpoplatněna částkou 1.500 Kč. Poslední možností je zažádat si o individuální splátkový kalendář, tato žádost je zpoplatněna částkou 5.000 Kč.

 

Financování studia (školného)

Školné mohou studenti na NEWTON College financovat takto:

 

1. Stipendia

Platí jen pro studenty bakalářských oborů.

 

Prospěchové stipendium na NEWTON College pro AR 2015/2016

Prospěchové stipendium je určeno studentům prezenční formy studia 1. a 2. ročníku všech bakalářských oborů. Prospěchem se rozumí výsledky dosažené u zkoušek a klasifikačních zápočtů a je měřen jako aritmetický průměr klasifikačních ohodnocení všech vykonaných zkoušek a klasifikačních zápočtů zapsaných předmětů za uplynulý akademický rok.

 

Výše prospěchového studia je stanovena jednotně bez ohledu na studijní obor takto:

Dosažený průměrný prospěch za rok

Výše přiznaného stipendia

1,00

30.000,- Kč

1,01 -  1,10

15.000,- Kč

1,11 - 1,20

7.500,- Kč

 

 

Ubytovací stipendium

Ubytovací stipendium je určeno studentům bakalářských studijních oborů v prezenční formě studia, kteří nemají místo trvalého pobytu na území okresu Brno-město a nepřekročili standardní dobu studia. Na základě žádosti studenta se přiznává toto stipendium ve výši 540 Kč na každý kalendářní měsíc, po který student splňuje podmínky pro přiznání ubytovacího stipendia, kromě měsíců červenec a srpen.


Sociální stipendium

Nárok na sociální stipendium má student, jemuž vznikl nárok na přídavek na dítě podle zákona. Stipendium se přiznává po standardní dobu studia na deset měsíců v akademickém roce.

 

Více o stipendiích zde

 

 

2. Pracovní stáže

Některé pracovní stáže nabízené NEWTON College studentům jsou placené. Aktivní a schopní studenti si tak mohou během akademického roku vydělat plněním studijních povinností (pracovní stáže jsou povinnou součástí studia) 10.000,- Kč i více.

Více o pracovních stážích

 

 

3. Úvěr

Možností, jak financovat část nebo celé školné, je využít studentských půjček u českých bank. Po dohodě může NEWTON College zprostředkovat jednání s bankou, na němž je možné zjistit veškeré podmínky takového úvěru. V zásadě lze říct, že student během studia platí pouze úroky ve výši 500,- Kč až 1.000,- Kč měsíčně a úvěr začne splácet až po ukončení studia, tj. v době, kdy už je zaměstnán a má vlastní příjem. Příkladem může být studentský úvěr Komerční banky Gaudeamus ( http://www.kb.cz/cs/lide/obcane/uver-gaudeamus.shtml ).

Šance pro uplatnění našich absolventů na pracovním trhu (a tím i např. jistotu schopnosti splácet úvěr) pomáhá NEWTON College zvyšovat poradenstvím a pomocí absolventům při získání zaměstnání po ukončení studia. NEWTON College nabízí program Absolvent, který studenty připraví na vstup na pracovní trh, vydá absolventům Certifikát o provedené praxi a může zprostředkovat kontakty na firmy, které hledají nové pracovní síly.

Více o pomoci při uplatnění absolventů NEWTON College

 

 

Další možnosti financování studia

Někteří naši studenti zvolili během studia ještě jiné způsoby financování školného. Buď začali jako zaměstnanci pracovat pro firmy ze skupiny NEWTON (nebo pro jejich obchodní partnery) nebo založili své vlastní firmy, s čímž jim může NEWTON College pomoci. Kromě získaných praktických znalostí ze studia managementu mohou za tím účelem studenti využít konzultací s vyučujícími nebo vedením školy o praktických otázkách založení a provozu vlastních firem.

 

Bankovní spojení

číslo účtu: 27–5832990257/0100
variabilní symbol: vygenerované číslo na smlouvě o studiu

 

Pro platbu ze zahraničí:
číslo účtu IBAN: CZ0501000000275832990257
SWIFT: KOMBCZPPXXX
variabilní symbol: vygenerované číslo na smlouvě o studiu

 

 

V případě dalších dotazů nás prosím kontaktujte.

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email