IGA

Vyhlášení soutěže o podporu standardních projektů v rámci IGA NEWTON College, a.s.

2016

 

Vyhlašujeme nové kolo v rámci programu IGA NC

Prorektorka pro vědu a výzkum NEWTON College, a.s. prof. Ing. Bojka Hamerníková, CSc. vyhlašuje soutěž o podporu standardních projektů v rámci Interní grantové agentury NEWTON College, a.s. (dále jen IGA NC). Prostředky na tyto interní granty představují formu podpory určenou k financování zejména vědeckovýzkumných projektů, které budou průběžně řešeny, a stanou se tak základem pro potenciální uplatnění v grantových agenturách mimo NEWTON College (v rámci ČR i mezinárodních). Tento krok by měl přispět ke zvyšování provázanosti výuky akademických pracovníků s jejich výzkumnou a publikační činností.

 

Termín přihlášení: do 28. 2. 2016

Rozhodnutí o přijetí projektu: do 30. 3. 2016

Zahájení práce schválených projektů: 1. 4. 2016

Ostatní podmínky zůstávají v platnosti.

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Helena Hakenová

Specialistka pro vědecké a aplikované projekty

helena.hakenova@newtoncollege.cz

 

Charakter standardních projektů

Jedná se o výzkumné projekty navrhované a řešené akademickým pracovníkem NEWTON College zpravidla s dalšími spolupracovníky, jejichž hlavním zaměřením je podpora vědeckovýzkumné činnosti akademických pracovníků NEWTON College obvykle směřující k přípravě grantového návrhu mimo NEWTON College. V rámci řešení projektu je doporučeno zapojení studentů školy od 4. semestru bakalářského stupně studia. Maximální doba řešení projektu je 1 rok.

 

Oprávnění žadatelé

Navrhovatelem projektu může být každý interní akademický pracovník, tj. v pracovním poměru na NEWTON College. Spolupracovníkem mohou být i akademičtí pracovníci s DPP nebo DPČ.

 

Náležitosti předkládaných projektů

Žádost o podporu projektu musí mít charakter uceleného, propracovaného výzkumného projektu s jasně definovaným cílem, harmonogramem řešení, kontrolovatelnými výstupy a se strukturovaným a zdůvodněným návrhem nákladů s řešením projektu spojených (formulář žádosti je v příloze 1; doporučený rozsah „části C“ je 3-6 stran). Celkové náklady u standardních projektů by neměly přesáhnout 100 tisíc Kč na projekt (v odůvodněných případech jsou přípustné výjimky).

Řešení projektu musí celkově vést minimálně k dvěma publikačním výstupům. Alespoň jeden z výstupů by měl být v recenzovaném sborníku kat. C / odborném periodiku kat. J (Jimp, Jneimp, Jsc, Jrec) dle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací na http://www.vyzkum.cz/storage/att/373C18E8F5E1311F5B8AF2BD17FAB115/M2013_v95.pdf. V publikacích musí být uvedeno, že byly podporovány IGA NC. Publikační výstup musí být vydán nebo postoupen k vydání (potvrzení o přijetí do tisku apod.) do odevzdání závěrečné monitorovací zprávy projektu.

Součástí řešení projektu je veřejná prezentace dosažených výsledků na odborném semináři IGA NC.

Žádosti o interní granty se předkládají Mgr. Heleně Hakenové v sídle NEWTON College v Praze, v papírové i elektronické formě.

O schválení rozhoduje rektor NEWTON College na základě doporučení prorektorky pro vědu a výzkum a stanovené hodnotící komise. Žádost o podporu projektu naleznete na konci této stránky.

 

Reporting o řešení projektu

Řešitel projektu předkládá průběžnou monitorovací zprávu prorektorce pro vědu a výzkum prostřednictvím specialistky pro vědecké aplikované projekty v souladu se schváleným harmonogramem. Pro období řešení kratší než 6 měsíců se průběžná zpráva nepodává.

Do 1 měsíce od ukončení projektu předkládá řešitel závěrečnou zprávu o proběhlých aktivitách a dosažených výsledcích. Průběžné i závěrečné zprávy schvaluje a sumarizaci výsledků a výstupů provádí prorektorka pro vědu a výzkum. Povinnou součástí monitorovacích zpráv je předložení dosažených publikačních výstupů, které budou po zaevidování řešiteli vráceny.

 

 

2015

 

Termín přihlášení: do 28. 2. 2015

Rozhodnutí o přijetí projektu: do 30 dnů od vyhlášení

Zahájení práce schválených projektů: 1. 4. 2015

 

 

2014

 

Vyhlášení soutěže o podporu standardních projektů v rámci IGA NEWTON College, a.s.

Komise pro posouzení návrhů projektů IGA NC, která se sešla dne 27. 6. 2014, vybrala dva projekty k realizaci na dobu jednoho roku.

Přihlášené projekty:

  1. Životní spokojenost a integrita osobnosti manažera v kontextu výkonu manažerské praxe.
    Žadatel: PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová, Ph.D.
  2. Vztah aspektů kritického myšlení k osobnostním stylům a typům, možnosti jeho zjišťování a ovlivňování v kontextu manažerského rozhodování a řešení situací úloh.
    Žadatel: PhDr. Ing. Vratislav Pokorný

Dokumenty:

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email