Profil a dlouhodobý záměr

Poslání a dlouhodobý záměr vzdělávací, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti vysoké školy NEWTON College

NEWTON College vznikla v roce 2004 jako neveřejná vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR. Vysoká škola NEWTON College nabízí svým studentům vysokoškolské vzdělávání v oblasti podnikání a managementu. Posláním vysoké školy NEWTON College je vychovávat absolventy se znalostmi, technikami a dovednostmi nezbytnými pro úspěšný výkon manažerské praxe. Pro naplňování tohoto poslání NEWTON College klade důraz na zapojení studentů do reálných firemních činností a projektů formou povinných pracovních stáží v rozsahu odpovídajícím běžnému manažerskému výcviku u budoucích zaměstnavatelů.


Za hlavní cíle v současné době NEWTON College považuje:

 

  • rozšiřování typů bakalářských oborů a jejich inovace
  • akreditaci magisterského stupně studia
  • vědecko-výzkumnou činnost
  • zahraniční spolupráci
  • rozvoj studijních oborů v anglickém jazyce


NEWTON College vytváří příležitosti pro teoretickou přípravu a rozvoj praktických dovedností studentů v zájmu jejich úspěšného profesního uplatnění.

 

Dlouhodobý záměr vzdělávací, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti NEWTON College na období 2016-2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti NEWTON College na období let 2016 – 2020 přímo navazuje na předchozí dlouhodobý záměr vysoké školy pokrývající období 2011 – 2015 ve znění jeho pravidelných ročních aktualizací, jakož i na záměry, cíle a doporučení obsažené v publikovaném Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 - 2020 zpracovaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy včetně jeho v horizontu roku 2020 vymezených prioritních oblastí zájmu.

Dokumenty:

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email