Vyhlášení soutěže o nejlepší odbornou práci pro interní a externí pedagogy NEWTON College, a.s.

Soutěž o nejlepší odbornou publikaci pro interní i externí pedagogy NEWTON College

Prorektorka pro vědu a výzkum NEWTON College prof. Ing. Bojka Hamerníková, CSc. vyhlašuje soutěž o nejlepší odbornou publikaci pro interní i externí pedagogy NEWTON College. Cílem této soutěže je podpořit vědeckovýzkumnou a publikační činnost akademických a vědeckých pracovníků školy.

 

Hodnotit se budou především výsledky typu odborná kniha, článek ve sborníku, článek v odborném časopise (Jimp., Jneimp., Jsc, Jrec.), tak jak jsou definovány v Metodice hodnocení výsledků výzkumných organizací vydané Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace (http://www.vyzkum.cz/storage/att/373C18E8F5E1311F5B8AF2BD17FAB115/M2013_v95.pdf).

 

Hodnotící komise vezme v úvahu nejen výsledky již publikované, nýbrž i schválené do tisku s ohledem na dlouhé časové prodlevy (především u prestižních impaktovaných a recenzovaných periodik) od schválení rukopisů po jejich publikaci.

Po uplynutí soutěžní lhůty hodnotící komise vybere tři nejlepší práce, které budou odměněny hodnotnými cenami.

 

Organizační pokyny:

 

Sotěž byla již ukončena.

 

Každý soutěžící může odevzdat více než jednu odbornou publikaci.

 

Soutěžící musí předat nebo doručit paní Heleně Sýkorové v sídle NEWTON College v Praze do uvedeného termínu kopii, případně separát (možno i v elektronické formě) soutěžního výstupu včetně jeho úplného bibliografického zápisu. V případě, že výsledek bude v době ukončení hodnotícího období v tisku, odevzdá soutěžící kopii rukopisu a potvrzení vydavatele o jeho přijetí s přibližným termínem publikování.

 

Kontaktní osoba:

Helena Sýkorová

specialistka pro vědecké a aplikované projekty

NEWTON College, a.s., Praha

helena.sykorova@newtoncollege.cz

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email