Výzva

..

Společnost

NEWTON College, a.s.
se sídlem Praha 1, Politických vězňů 912/10, PSČ 11000,
IČO: 27081869,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 8568,

tímto v souladu s ust. § 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, oznamuje, že jediný akcionář společnosti rozhodl dne 22. 11. 2016 v působnosti valné hromady o změně stanov, v rámci které došlo k přeměně všech listinných akcií na jméno emitovaných společností na zaknihované akcie.

Společnost proto vyzývá akcionáře společnosti k odevzdání všech listinných akcií na jméno emitovaných společností za účelem jejich zaknihování, a dále ke sdělení čísla majetkového účtu vedeného účastníkem Centrálního depozitáře cenných papírů, na který mají být tyto akcie zaevidovány, to vše lhůtě dvou měsíců ode dne zveřejnění tohoto oznámení v Obchodním věstníku v sídle společnosti.

NEWTON College, a.s.

Zpět Vytisknout stránkuRychlý
dotaz
Co pro vás
chystáme
Novinky na
email